03 March 2012

88 Thân Quán Thế Âm Theo Đại Bi Thần Chú

Thế giới Phật giáo kính giới thiệu đến anh chị em hình ảnh Đại Bi xuất tướng của Pháp sư Y Lâm người Đài Loan vẽ về hình tượng 88 thân Quán Thế Âm Bồ Tát theo Đại Bi thần chú.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ ra
Nam mô a rị da
bà lô yết đế thước bác ra da
bồ đề tát đỏa bà da
ma ha tát đỏa bà da
ma ha ca lô ni ca da
Án
tát bàn ra phạt duệ
số đát na đát tỏa
nam mô tất kiết lật đỏa y mông ca rị da
bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
nam mô na ra cẩn trì
hê rị ma ha bàn đa sa mế
tát bà a tha đậu thâu bằng
a thệ dựng
tát bà tát đa na ma bà già
ma phạt đạt đậu
đát điệt tha
án a bà lô hê
lô ca đế
ca ra đế
di hê rị
ma ha bồ đề tát đỏa
tát bà tát bà
ma ra ma ra
ma hê ma hê rị đà dựng
cu lô cu lô yết mông
độ lô độ lô phạt xà da đế
ma ha phạt xà ra đế
đà ra đà ra
địa rị ni
thất phật ra da
giá ra giá ra
ma ha phạt ma ra
mục đế lệ
y hê y hê
thất na thất na
a ra sâm Phật ra xá lợi
phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da
hô lô hô lô ma ra
hô lô hô lô hê rị
ta ra ta ra
tất rị tất rị
tô rô tô rô
bồ đề dạ bồ đề dạ
bồ đà dạ bồ đà dạ
di đế rị dạ
na ra cẩn trì
địa rị sắc ni na
ba dạ ma na
ta bà ha
tất đà dạ
ta bà ha
ma ha tất đà dạ
ta bà ha
tất đà du nghệ
thất bàn ra dạ
ta bà ha
na ra cẩn trì
ta bà ha
ma ra na ra
ta bà ha
tất ra tăng a mục khê da
ta bà ha
ta bà ma ha a tất đà dạ
ta bà ha
giả kiết ra a tất đà dạ
ta bà ha
ba đà ma yết tất đà dạ
ta bà ha
na ra cẩn trì bàn ca ra da
ta bà ha
ma bà lợi thắng yết ra dạ
ta bà ha
nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da
nam mô a rị da
bà lô kiết đế
thước bàn ra dạ
ta bà ha
án tất điện đô
mạn đa ra
bạt đà da
ta bà ha
kim cang thắng trang nghiêm ta bà ha
ma yết thắng trang nghiêm ta bà ha
thanh văn thắng trang nghêm ta bà ha
án phạt giả ra thất rị duệ ta bà ha

No comments:

Post a Comment